Statut

Statut
Stowarzyszenia »Z Nauką W Przyszłość«
Rozdział I. Przepisy ogólne.
Art. 1.
Powołuje się Stowarzyszenie o nazwie »Z Nauką W Przyszłość« posiada-
jące osobowość prawną, zwane dalej stowarzyszeniem.
Art. 2.
Terenemdziałania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą Sto-
warzyszenia jest miasto Katowice.
Art. 3.
Podstawą działania Stowarzyszenia jest praca społeczna jego członków.
Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać członków i
osoby spoza stowarzyszenia.
Art. 4.
W działalności Stowarzyszenia mogą uczestniczyć osoby nie będące jego
członkami.
Art. 5.
Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i oznak zgodnie z obowią-
zującymi w tym zakresie przepisami.
Rozdział II. Cele Stowarzyszenia i sposoby jego realizacji.
Art. 6.
Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz nauki i oświaty w dwóch
grupach problemowych:
1. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży:
– rozwój działalności na rzecz edukacji pozaszkolnej,
– wypełnianie luki pomiędzy wiedzą szkolną a współczesnym świa-
tem,
– przygotowanie młodzieży do przełożenia zdobytej wiedzy na prak-
tyczne jej wykorzystanie,
– podjęcie działań na rzecz rozszerzenia wiedzy ekologicznej oraz po-
łączenie jej z wieloma działami współczesnej nauki: biologii, chemii,
fizyki, matematyki, informatyki, geologii, technologii procesów itp.,
– wskazanie na interdyscyplinarność nauk przyrodniczych, nauk hu-
manistycznych;
2. Działalność na rzecz środowiska edukacyjnego:
– doskonalenie umiejętności nauczycieli,
1
– współpraca ze szkołami różnych typów.
Art. 7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działa-
nia:
– wspieranie i promowanie szczególnie uzdolnionej młodzieży,
– fundowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Stowarzy-
szenia,
– wspieranie finansowe i organizacyjne innych instytucji oświatowych
promujących młodzież,
– organizację kursów stacjonarnych i korespondencyjnych, seminariów,
wykładów, konkursów, obozów i wyjazdów naukowych oraz innych
form kształcenia, poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności,
– działalność propagatorską i wydawniczą,
– wykorzystanie metod i środków informatyki w naukach przyrodni-
czych, oraz humanistycznych,
– sympozja, seminaria i wykłady dla nauczycieli,
– zajęcia pokazowe dla dzieci i młodzieży,
– prowadzenie działalności gospodarczej,
– usługi edukacyjne,
– wydawnicze,
– turystyczne,
– usługi marketingowo-reklamowe, konsultingowe,
– doradztwo,
– usługi dla nauczycieli (np. pokazowe zajęcia).
W zakresie realizacji swych celów Stowarzyszenie współdziała z wszelkimi
organami administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej oraz inny-
mi organizacjami i podmiotami, których cel jest zbliżony jest do celów
Stowarzyszenia zarówno polskimi jak i zagranicznymi.
Rozdział III. Członkowstwo Stowarzyszenia
Art. 8.
Członkami Stowarzyszenia są:
– członkowie zwyczajni,
– członkowie honorowi,
– członkowie wspierający.
2
Art. 9.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba posia-
dająca obywatelstwo polskie i nie pozbawiona praw publicznych pra-
womocnym wyrokiem sądu.
2. Osoba poniżej 16 lat może należeć do Stowarzyszenia za zgodą swych
przedstawicieli ustawowych złożoną na piśmie.
3. Małoletni członkowie Stowarzyszenia (poniżej 18 lat) nie mają prawa
głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków.
Art. 10.
1. Osoba zostaje członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia po wypełnieniu
deklaracji członkowskiej, opłaceniu wpisowego i składki członkow-
skiej (z zastrzeżeniem art. 46) na mocy uchwały Zarządu Stowarzysze-
nia.
2. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet człon-
ków biorąc pod uwagę wymogi formalne zawarte w statucie Stowarzy-
szenia.
3. Decyzja Zarządu jest ostateczna.
Art. 11.
1. Stowarzyszenie ma prawo nadać osobie fizycznej, w uznaniu jej działań
realizujących cele statutowe Stowarzyszenia, honorowe członkowstwo
Stowarzyszenia. Uchwałę w tym zakresie podejmuje walne zgroma-
dzenie członków Stowarzyszenia. Osoba, której nadano członkowstwo
honorowe jest zwolniona z opłacania składek.
2. Jeżeli w okresie półrocznym od daty wysłania zawiadomienia o nada-
niu członkowstwa honorowego Stowarzyszenia zarząd Stowarzyszenia
otrzyma pisemne zawiadomienie o odrzuceniu honorowego członkow-
stwa przez osobę, której zostało ono nadane, uchwałę w tym zakresie
uważa się za nie podjętą. Uchwałę o tym podejmuje zarząd Stowarzy-
szenia.
Art. 12.
1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne
oraz prawne, które przyczyniły się do rozwoju Stowarzyszenia i uznają
cele zawarte w statucie Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o nadaniu godności członka wspierającego podejmuje zarząd
Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierającymogą deklarować płacenie dobrowolnych skła-
dek lub w inny sposób wspierać działalność Stowarzyszenia.
Art. 13.
Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługują następujące prawa:
1) wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia,
3
2) uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
3) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzy-
szenia,
4) zgłaszania wniosków formalnych dotyczących statutu i spraw progra-
mowych,
5) otrzymywania bieżących informacji dotyczących działalności Stowa-
rzyszenia oraz propozycji programowych na przyszłość.
Prawa zapisane w punktach 1) i 4) nie dotyczą niepełnoletnich członków
Stowarzyszenia.
Art. 14.
Obowiązkami członka zwyczajnego są:
1) postępowanie niesprzeczne z celami statutowymi Stowarzyszenia,
2) aktywny udział w działalności Stowarzyszenia,
3) udział w posiedzeniach organów statutowych Stowarzyszenia,
4) obecność i głosowanie podczas walnego zgromadzenia członków Sto-
warzyszenia,
5) opłacanie składek członkowskich, z zastrzeżeniem art. 46.
Obowiązki zapisane w punktach 1) i 4) nie dotyczą niepełnoletnich człon-
ków Stowarzyszenia.
Art. 15.
1. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo:
1) uczestniczyć w walnym zgromadzeniu członków Stowarzyszenia a
głosem doradczym,
2) otrzymywać bieżące informacje dotyczące planów i działalności
Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach za-
rządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
Art. 16.
Członkowstwo Stowarzyszenia ustaje w razie:
1) wystąpienia,
2) wykluczenia,
3) śmierci członka Stowarzyszenia,
4) likwidacji osoby prawnej,
5) pozbawienia praw publicznych członka Stowarzyszenia prawomocnym
wyrokiem sądu.
Art. 17.
Członek Stowarzyszenia ma prawo wystąpić ze Stowarzyszenia poprzez
złożenie do zarządu Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia.
4
Art. 18.
O utracie członkowstwa w przypadkach wymienionych w art. 16 pkt 3, 4 i
5 oraz w art. 17 stwierdza uchwała zarządu Stowarzyszenia.
Art. 19.
Członek Stowarzyszenia może być wykluczony ze Stowarzyszenia w przy-
padku gdy:
1) postępuje sprzecznie z celami statutowymi Stowarzyszenia,
2) uporczywie narusza postanowienia statutu Stowarzyszenia,
3) nie płaci składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy,
z zastrzeżeniem art. 46
Art. 20.
1. Utrata członkowstwa w wyniku wykluczenia następuje w drodze uchwa-
ły sądu koleżeńskiego.
2. Sąd koleżeński zobowiązany jest do wysłuchania wyjaśnień stron.
Art. 21.
1. Osoba pozbawiona członkowstwa na mocy uchwały sądu koleżeńskie-
go ma prawo odwołać się od tej uchwały do walnego zgromadzenia
członków Stowarzyszenia, poprzez złożenie odwołania do zarządu.
2. Wobec niezłożeni odwołania od uchwały w terminie 14 dni od dnia
doręczenia uchwały sądu koleżeńskiego, członkowstwo Stowarzysze-
nia wygasa. W przeciwnym razie zostaje zawieszone do czasu podjęcia
decyzji przez walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia.
3. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zawiadomić taką osobę o ter-
minie walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia najpóźniej na
14 dni przed jego nadejściem.
4. Do rozpatrywania odwołania przez walne zgromadzenie członków Sto-
warzyszenia stosuje się odpowiednio postanowienia art. 20 ust. 2.
Rozdział IV. Organy Stowarzyszenia.
Art. 22.
Organami Stowarzyszenia są:
1) walne zgromadzenie członków,
2) zarząd,
3) komisja rewizyjna,
4) sąd koleżeński.
Art. 23.
Walne zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
5
Art. 24.
1. Walne zgromadzenie członków zbiera się co najmniej raz w roku.
2. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
Art. 25.
1. Walne zgromadzenie członków podejmuje uchwały we wszystkich spra-
wach dotyczących Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw wyłączonych do
zespołu uprawnień innych organów Stowarzyszenia.
2. W szczególności walne zgromadzenie podejmuje uchwały w kwestii:
1) powoływanie i odwoływanie organów Stowarzyszenia,
2) powoływania prezydium walnego zgromadzenia, do którego z urzę-
du wchodzi przewodniczący lub osoba p.o. przewodniczącego,
3) powoływania komisji celowych walnego zgromadzenia,
4) udzielania absolutorium zarządowi,
5) uchwalania programu działań Stowarzyszenia,
6) uchwalania planu finansowego Stowarzyszenia,
7) rozpatrywania odwołań w sprawach członkowskich,
8) ustalania poziomu wpisowego i składki członkowskiej, z zastrzeże-
nie art. 46,
9) zmiany statutu,
10) rozwiązania Stowarzyszenia.
Art. 26.
1. Uchwały walnego zgromadzenia członków są podejmowane zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej 2/5 ogólnej liczby człon-
ków, chyba że statut stanowi inaczej.
2. Członkowie honorowi i wspierający nie mają prawa głosu stanowcze-
go oraz nie są brani pod uwagę przy wyliczaniu wymaganego w statucie
quorum.
Art. 27.
Zarząd kieruje bieżącym działaniem Stowarzyszenia w oparciu o uchwa-
lone: program działań oraz plan finansowy.
Art. 28.
W skład zarządu wchodzą:
1) prezes,
2) zastępca prezesa,
3) sekretarz,
4) skarbnik,
5) 1 członek zarządu.
Prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik tworzą Prezydium Zarządu.
6
Art. 29.
Zarząd Stowarzyszenia powoływany jest na okres 4 lat. Składy osobowe
zarządu i komisji rewizyjnej są powoływane, odwoływane lub uzupełniane
przez walne zgromadzenie członków w trybie uchwały.
Art. 30.
Wyboru prezesa dokonuje walne zgromadzenie członków Stowarzysze-
nia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/5 ogólnej liczby
członków. Pozostałych członków zarządu wybiera się na tym samy zebra-
niu zwykłą większością głosów.
Art. 31.
Bieżącą pracą zarządu kieruje jego prezes, a w razie, gdy on nie może,
zastępca prezesa lub inna osoba wchodząca w skład zarządu p.o. prezesa.
Uchwałę o powierzeniu obowiązków prezesa podejmuje Zarząd Stowarzy-
szenia.
Art. 32.
Regulamin przyjęty w drodze uchwały na pierwszym posiedzeniu zarządu
określa podział kompetencji w ramach zarządu, z zastrzeżeniem regulacji
statutowych.
Art. 33.
Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obec-
ności co najmniej 3 członków zarządu.
Art. 34.
Do kompetencji zarządu należą:
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2) prowadzenie rejestru działalności Stowarzyszenia,
3) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
4) rozporządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
6) informowanie członków o działalności Stowarzyszenia i jego planach,
7) zwoływanie walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia,
8) pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia.
Art. 35.
Oświadczenia woli w sprawach majątkowych składają łącznie dwaj człon-
kowie zarządu, w tym przewodniczący lub jego zastępca oraz skarbnik lub
inna osoba upoważniona w zakresie w drodze uchwały zarządu Stowarzy-
szenia.
Art. 36.
Komisja rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolnym Stowarzysze-
nia powoływanym do bieżącego nadzoru działalności zarządu Stowarzy-
szenia.
7
Art. 37.
1. W skład komisji rewizyjnej wchodzi 3 członków Stowarzyszenia, które
spośród siebie wybierają przewodniczącego komisji.
2. Komisja rewizyjna jest organem kolegialnym i podejmuje uchwały na
zasadzie konsensusu.
Art. 38.
Do kompetencji komisji rewizyjnej należą:
1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu Stowarzyszenia,
2) przyjmowanie w drodze uchwały wniosku o udzielenie absolutorium
ustępującemu zarządowi Stowarzyszenia,
3) bieżący nadzór nad działalnością statutową Stowarzyszenia, a zwłaszcza
nad zaciąganiem zobowiązań finansowych i rozporządzeniami mająt-
kiem Stowarzyszenia,
4) zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków Stowa-
rzyszenia.
Art. 39.
1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia zwoły-
wane jest:
1) na mocy uchwały komisji rewizyjnej wobec stwierdzenia działania
zarządu na szkodę Stowarzyszenia,
2) na pisemny wniosek zawierający podpisy co najmniej 1/4 ogólnej
liczby członków Stowarzyszenia,
3) na mocy uchwały zarządu, gdy zachodzi sytuacja wymieniona w
art. 40.
2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia zwoły-
wane jest w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały lub wpłynięcia
wniosku.
Art. 40.
1. Wobec niezwłocznej potrzeby uzupełnienia składu organów Stowarzy-
szenia przewodniczący komisji rewizyjnej zwołuje nadzwyczajne walne
zgromadzenie członków.
2. Do wyboru uzupełniającego składu organów regulacje statutowe o wy-
borze organów Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio.
Art. 41.
1. W skład sądu koleżeńskiego wchodzi 5 członków Stowarzyszenia.
2. Na pierwszym posiedzeniu sąd koleżeński dokonuje wyboru prezesa
sądu koleżeńskiego spośród swego składu oraz uchwala regulamin
określający postępowanie z wnioskami oraz tryb wyznaczania i zmiany
składów orzekających.
8
3. Trzyosobowy skład orzekający wyznacza prezes sądu koleżeńskiego.
4. Sąd koleżeński podejmuje uchwały większością głosów.
Art. 42.
1. Kompetencjami sądu koleżeńskiego są:
1) rozpatrywanie konfliktów między Członkami Stowarzyszenia,
2) udzielanie ostrzeżeń z związku z łamaniem postanowieniem statutu,
3) podejmowanie uchwał o pozbawieniu członkowstwa Stowarzysze-
nia.
2. Sąd koleżeński wyjaśnia zarzuty dotyczące łamania postanowień statu-
tu na wniosek każdego z członków.
Art. 43.
Możliwe jest łączenie funkcji w Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim.
Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku małej liczebności Stowa-
rzyszenia.
Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia.
Art. 44.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne
prawa majątkowe.
2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie, z zastrzeżeniem art. 46,
2) darowizny i zapisy,
3) dochody z ofiarności publicznej,
4) dochody z majątku Stowarzyszenia,
5) dotacje celowe,
6) dochody z działalności gospodarczej.
Art. 45.
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określo-
nych w odpowiednich ustawach.
Art. 46.
O pobieraniu i wysokości składki członkowskiej oraz o wysokości wpiso-
wego decyduje uchwała walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia.
Rozdział VI. Przepisy końcowe.
Art. 47.
Wniosek o dokonanie zmiany w statucie może zgłosić grupa co najmniej
1
4 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
9
Art. 48.
Wniosek o podjęcie uchwały i likwidacji Stowarzyszenia może zgłosić gru-
pa co najmniej 1
3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
Art. 49.
1. Wnioski, o których mowa w art. 47 i 48 można składać najpóźniej na
5 dni przed odbyciem się walnego zgromadzenia członków Stowarzy-
szenia do komisji rewizyjnej Stowarzyszenia.
2. Komisja rewizyjna rozpatruje wnioski pod katem spełnienia wymogów
formalnych i wobec ich spełnienia poddaje je pod głosowanie podczas
walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia.
Art. 50.
Uchwałę o dokonanie zmiany w statucie podejmuje walne zgromadzenie
członków Stowarzyszenia większością co najmniej 2
3 głosów przy obecno-
ści co najmniej 1
2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
Art. 51.
1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje wobec:
1) spadku ogólnej liczby członków poniżej 15 osób,
2) podjęcia uchwały o likwidacji przez walne zgromadzenie członków
Stowarzyszenia.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 pkt. 2. może być podjęta większością
co najmniej 2
3 głosów przy obecności co najmniej 2
3 ogólnej liczby
członków.
Art. 52.
Likwidatorami Stowarzyszenia zostają prezes, ewentualnie p.o. prezesa,
oraz skarbnik likwidowanego Stowarzyszenia.
Art. 53.
1. W uchwale o likwidacji Stowarzyszenia walne zgromadzenie członków
Stowarzyszenia wskazuje organizację lub instytucję, na rzecz której
przejdzie majątek Stowarzyszenia po przeprowadzeniu postępowania
likwidacyjnego.
2. W razie braku wskazania, o którym mowa w ust. 1 lub w innych przy-
padkach majątek likwidowanego Stowarzyszenia przechodzi na wła-
sność Skarbu Państwa.
10