Wykłady 8 listopada!

10:00 – 11:00 – ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA HAŁASEM I WIBRACJAMI
– dr inż. Roman Bukowski, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo – Dydaktyczne Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Człowiek w swoim środowisku nieustannie styka się z falami sprężystymi i wibracjami. Fale sprężyste mogą propagować się we wszystkich częściach środowiska – w atmosferze, wodzie i ciałach stałych. Fale o częstotliwościach z zakresu od ok. 16 do 20000 Hz są odbierane przez ucho ludzkie i dlatego przede wszystkim są wykorzystywane do różnych form komunikacji między ludźmi oraz stanowią źródło informacji o różnych zjawiskach zachodzących w otoczeniu człowieka. Fale sprężyste o częstotliwościach niższych, czyli infradźwięki, oraz
o częstotliwościach wyższych, czyli ultradźwięki, są wykorzystywane do różnych celów przez zwierzęta oraz przez człowieka w procesach technologicznych i w technice. Fale sprężyste odbierane są nie tylko przez ucho ludzkie, ale przez cały organizm człowieka, gdyż mogą propagować się przez wszystkie narządy i struktury organizmu. Na organizm człowieka wpływają także wibracje. Wpływ tych fal oraz wibracji na organizm człowieka jest niezmiernie
różnorodny – od bardzo korzystnego aż po całkowitą destrukcję. Niestety, nasycenie środowiska maszynami, w tym środkami transportu, znacznie zwiększyło niekorzystny wpływ hałasu i wibracji na człowieka. Wynika stąd konieczność odpowiedniej troski o klimat i krajobraz akustyczny człowieka. Zagadnienia poruszane w proponowanym wykładzie można zebrać w następujące punkty:

  1. Własności drgań i fal sprężystych w środowisku
  2.  Elementy fizjologii słuchu człowieka
  3. Propagacja fal sprężystych w środowisku
  4. Wpływ drgań i fal sprężystych na organizm ludzki
  5. Klimat akustyczny i krajobraz akustyczny środowiska człowieka

11:15- 12:15 – DYNAMICZNY ROZWÓJ CYWILIZACJI A ŚRODOWISKO
– dr inż. BarbaraSensuła, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo – Dydaktyczne Politechniki Śląskiej
w Gliwicach

Wraz z dynamicznym rozwojem cywilizacji środowisko przyrodnicze ulega coraz większym wpływom ze strony człowieka. W celu poprawy skuteczności prognoz i podejmowania działań związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem szczególnie ważne są informacje o stanie środowiska, zjawiskach i dynamice procesów zachodzących w środowisku, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym. Celem naukowo-badawczym
prowadzonych przez uczniów może być monitoring wpływu działalności człowieka (przez porównanie różnych własności drzew).

12:30 -13:30 – POKAZY DOŚWIADCZEŃ Z FIZYKI: „CZEGO OKO NIE WIDZI?”
W programie pokazów m.in.: Jak zaobserwować promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe. Doświadczenia z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, lampy ultrafioletowej , suchego lodu i ciekłego azotu